0
Jūsų krepšelis tuščias.
Krepšelis atnaujintas
Nėra galimybes įsigyti nurodyto produkto kiekio.

Pasiteirauti dėl didesnio kiekio

Paieška

0

Prekių ženklai

 • Daikin
 • Electrolux
 • Mitsubishi heavy industries
 • Mitsubishi Electric
 • Midea
 • TOSHIBA
 • GREE
 • SAMSUNG
 • FUJITSU
 • AlpicAir
 • Cooper & Hunter
 • MDV
 • LG
 • Komfovent
 • BRINK
 • Brofer
 • Atlantic
 • Panasonic
 • NIBE
 • ANDE
 • AUX
 • Systemair
 • HTW
 • NORDIS
 • ENOMI
 • IGLU

Siūlome

SYSTEMAIR SAVE VSR 500
Kategorija: Rekuperatoriai
 

SAMSUNG DUCT S 13.4/15.5kW vienfazis

Kaina:€ 3755.00 € 2816.25
Kodas:AC140RNMDKG/EU / AC140RXADKG/EU
Sandėlyje:10
Kategorija:SPLIT ORO KONDICIONIERIAI
Produktų linija:DUCT S
Prekės ženklas:SAMSUNG
Šildymo galia, kW:3.5/15.5/18.0
Šaldymo galia, kW:3.5/13.4/15.5
SCOP:4.0
SEER:6.0
Energijos klasė (šildyme/šaldyme):A++
Darbinė temperatūra, (šaldymo/šildymo), °C:-15
Garantija:5 metai
Klasė:Premium
Share on Facebook Pin on Pinterest Share on Twitter Share on Google+
Aprašymas AprašymasTechninės charakteristikosVaizdo įrašasAtsisiuntimai
Pasiteirauti

Pasiteirauti

Produktas *
Kiekis
Vardas
El. paštas *
Telefono numeris
Klausimas *
Pasiteirauti
Klausimas sėkmingai išsiųstas.
Veiks­min­gas ir tylus. Išori­nis stati­nio slėgio valdy­mas deri­na­mas su orta­kio dizaino papras­tumu ir taip užtik­ri­na­mas veiks­min­gas ir tylus veiki­mas. Tai reiš­kia, kad ši pažangi oro kondi­cio­na­vimo sistema tinka ne tik labai įvai­rioms darbo, bet ir namų, ir rekre­aci­nėms aplin­koms. Šio įren­gi­nio išskir­ti­nio veikimo priva­lu­mais galima mėgau­tis tiek dirbant, tiek links­mi­nan­tis. Įren­gi­nys sklei­džia mini­malų garsą, todėl  galite jį naudoti net miegant.
Mažas ir leng­vas. Oro kondi­cio­nie­rių lengva ir patogu montuoti bei prižiū­rėti. Dėl jo išskir­ti­nai kompak­tiško dizaino tūris ir svoris yra 30 % mažesni, paly­ginti su įpras­tais oro kondi­cio­nie­riais. Todėl jį daug papras­čiau tvar­kyti ir montuoti net mažose erdvėse.
Auto­ma­tiš­kai daugiau komforto ir našumo. Oro kondi­cio­nie­riaus auto­ma­tinė ESP regu­lia­vimo funk­cija veiks­min­gai ir auto­ma­tiš­kai fiksuoja išorinį statinį slėgį (ESP), kad ir kokio ilgio būtų orta­kis. Tuomet grei­tai sure­gu­liuoja veikimą, kad būtų opti­ma­lus oro kiekis ir slėgis, ir iki mini­mumo suma­žina triukšmą, kad komfor­tas būtų maksi­ma­lus bet kokioje situ­aci­joje. Be to, ESP leng­vai sure­gu­liuo­site naudo­da­miesi nuoto­li­nio valdymo pultu.
Prieiga iš 3 pusių leng­vai tech­ni­nei prie­žiū­rai. Dauguma kana­li­nių oro kondi­cio­nie­rių montuo­jami įvai­riose vietose, todėl norint atlikti tech­ninę prie­žiūrą reikia naudoti skir­tin­gus priei­gos būdus. Šis oro kondi­cio­nie­rius supro­jek­tuo­tas taip, kad naudo­dami leng­vai nuimamą dangtį „Slide Fit“ jį pasiek­tu­mėte iš trijų skir­tingų pusių: viršaus, šono ir apačios. Dėl to kur kas leng­viau prižiū­rėti, kad ir kur jis būtų įreng­tas.
Opti­mi­zuo­tas komfor­tas. Oro kondi­cio­nie­rių lengva regu­liuoti, todėl naudo­da­miesi jo jaut­riu valdymu visada užtik­rin­site opti­malų veikimą. Leng­vai ir tiks­liai regu­liuo­kite veikimo galią, kad ji derėtų su akty­vumo lygiu. Ar mankš­tin­tu­mė­tės, ar skai­ty­tu­mėte knygą, dary­kite tai maksi­ma­liai pato­giai, tuo pačiu iki mini­mumo suma­žin­kite triukšmą ir taupy­kite ener­giją pasi­rinkę pačias efek­ty­viau­sias nuosta­tas.
Pasau­li­nio lygio ener­gi­jos varto­jimo efek­ty­vu­mas ir ekono­mija. Oro kondi­cio­nie­riaus pažan­gios tech­no­lo­gi­jos pasi­žymi išskir­ti­niu ener­gi­jos varto­jimo efek­ty­vumu tam, kad sutau­py­tu­mėte pinigų. Kondi­cio­nie­rius įver­tin­tas visuo­ti­niu aukš­čiau­sio lygio SEER (sezo­ni­nio ener­gi­jos varto­jimo efek­ty­vumo koefi­ci­entu). Dide­lis venti­lia­to­rius „Sirocco“ turi aero­di­na­mi­nes mentes, todėl gene­ruoja daugiau oro ir sklei­džia mažiau triukšmo. Kompak­tiš­kas šilu­mo­kai­tis „Flat Micro“ taip pat yra labai našus, o dėl naudo­jamo komp­re­so­riaus „Twin Rotary BLDC“ suma­žėja vibra­cija, todėl jis yra tyles­nis ir pati­ki­mes­nis.
Plati ir pati­kima aprėp­ties zona su stati­nio slėgio valdymu. MSP orta­kio dizai­nas prana­šes­nis tuo, kad suda­ro­mas dides­nis stati­nis slėgis nei naudo­jant daugelį kitų plonų orta­ki­nių įren­gi­nių. Jame yra gali­mybė pada­ryti daugiau įėjimų ir išėjimų, todėl naudo­to­jai turi lanks­tes­nes įren­gimo gali­my­bes. Dėl to jo aprėp­ties zonos yra plates­nės ir pati­ki­mes­nės.
Leng­vai pasie­kia­mas filt­ras. Kitaip nei įprasti filt­rai, kuriuos dažnai sunku pasiekti, oro kondi­cio­nie­riaus filt­ras „Easy Filter“ yra išorėje, viršuje. Todėl jį leng­vai išim­site, išva­ly­site ir įdėsite atgal. Nerei­kės nuimti dang­čio arba stip­riai traukti, kad išim­tu­mėte. Jo anti­bak­te­rinė danga filt­ruoja dulkes, kenks­min­gus į orą paki­lu­sius terša­lus ir aler­ge­nus.
EZ drena­ži­nis siurb­lys. Leng­vai montuo­ja­mas papil­do­mas EZ drena­ži­nis siurb­lys drenuo­jant nelei­džia grįžti vandens srau­tui ir išsi­veržti stovin­čiame vande­nyje esan­čioms kvapą suke­lian­čioms bakte­ri­joms bei mikro­bams.
Valdy­kite bet kada ir bet kur (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Naudo­dami prog­ramą išma­nia­jame tele­fone, su pasi­ren­ka­mąja funk­cija „Smart Wi-Fi“ nuoto­li­niu būdu valdy­kite oro kondi­cio­nie­riaus funk­ci­jas ir planuo­kite jo veikimą. Būdami bet kokioje vietoje ir naudo­dami belaidį tinklą kondi­cio­nie­rių akimirks­niu įjun­kite ir išjun­kite, pasi­rin­kite veikimo režimą ir tempe­ra­tūrą. Arba galite supla­nuoti, kada jis turi pasi­leisti ir sustoti, taip pat valdyti kitas funk­ci­jas.
 
 

 

Montavimo instrukcija

PDF

 

Krepšelis

0
Jūsų krepšelis tuščias.

Vartotojų zona

Slaptažodžio priminimas
Registruokitės dabar ir naudokitės visomis teikiamomis registruotiems vartotojams paslaugomis.
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti